5
אוק
2013
1

אני לא יודע

אדם מונח בתוך הטבע

בשורשיו העמוקים.

מחזיק בהמתנה את חיבורו

בציפייה לחומר שישתחרר.

איך לתפוס את האין?

לכל דבר יש סוף.

הזמן עושה רושם נצחי

כאשר נושאים עיניים לעבר אופק קו הדמיון.

ובמה ננצח את השעות?אקח איזה חפץ נאה

ואתבונן ביופיו

ואניף שאלת לב ”איך?“

בכל דבר גלום פן מיוחד שדה מוקשים כמַ רְ אֶ ה

ולבסוף ה“אני לא יודע“ המסתורי

”חקל תפוחין“ של החיים.

הזמן עושה רושם נצחי

מקורות
בהשראת הרצאתה של אמונה אלון על השיר ”כי האדם עץ השדה“ של נתן יונתן זך.
אמונה אלון ספרה שבערב אזכרה לרב חנן פורת זצ“ל בגוש עציון הוזמן זיו יונתן, בנו של
המשורר נתן יונתן. זיו הניח חציל על הבמה כדוגמה לדברים פשוטים שניתן להתבונן ביופים.
ועוד סיפרה שהרב פורת גם בשדה מוקשים היה מתפעל מהנוף סביבו.
בניהו בן יהוידע נדרים מט ב
השייך לשדה, היא המלכות שנקראת חקל תפוחין קדישין.
בראשית כז כז
וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּיִ ּׁשַ ק לֹו וַ ּיָ רַ ח אֶ ת רֵ יחַ ּבְ גָ דָ יו וַ יְ בָ רֲ כֵ הּו וַ ּיֹאמֶ ר רְ אֵ ה רֵ יחַ ּבְ נִ י ּכְ רֵ יחַ ׂשָ דֶ ה אֲ ׁשֶ ר ּבֵ רֲ כֹו ד':
זוהר חדש מדרש רות הוצאת הסולם סימן תק
חֲ קַ ל ּתַ ּפּוחין. חקל תפוחין קדישין היא השכינה המקובלים כינוה כך לפי דרשת חז“ל על
בראשית כז, כז.

הגב