21
מאי
2015
0

שירתי

בזרם הנהר סירה נאה

גולשת לתוך ליבי

ומריעדה בי גלי אהבה.

השקט מושך את המחשבות

של מי ומה ה': בברכות.

אני תלוי בו

גם לדאוג, וגם לדוג בים

אגיע תוך כדי השתדלות.

"אני" "והו" –שמות ה' -קובע הכל

מהכנסת האויר לגופי ועד הפקת שירה מגרוני.

כציפור נשמתי טסה

ולבבי נוסע למעלה.

שופע מחשבות במוחי

לבסוף חוזר מחווית הרוח.

כציפור נשמתי טסה

מקורות
זוהר חלק א דף א/ב
בראשית, רבי אלעזר פתח, (ישעיה מ כו) שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, שאו מרום עיניכם לאן אתר, לאתר דכל עיינין תליאן ליה, ומאן איהו פתח עינים. …ואית אחרא לתתא ואקרי מ"ה, מה בין האי להאי, אלא קדמאה סתימאה דאקרי מ"י קיימא לשאלה, כיון דשאל בר נש, ומפשפש לאסתכלא ולמנדע מדרגא לדרגא, עד סוף כל דרגין, כיון דמטי תמן, מ"ה, מה ידעת, מה אסתכלתא, מה פשפשתא, הא כלא סתים כדקדמיתא.
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מה/א
בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא רבי יהודה אומר אני והו הושיע…
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא/ב
ואמר רבי יהושע בן לוי כל האומר שירה בעולם הזה זוכה ואומרה לעולם הבא שנאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו וגו' ריננו לא נאמר אלא ירננו מכאן לתחיית המתים מן התורה ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן עתידין כל הנביאים כולן אומרים שירה בקול אחד שנאמר קול צופיך נשאו קול יחדו ירננו
ספר תהילים פרק יא
(א) לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד בַּידֹוָד חָסִיתִי אֵיךְ תֹּאמְרוּ לְנַפְשִׁי נודו \{נוּדִי\} הַרְכֶם צִפּוֹר:
רש"י תהילים פרק יא פסוק א
…הנודד שכל אדם המיטלטל נמשל לצפור
הנודדת מן קינה כדכתי' כצפור נודדת
מן קינה כן איש נודד ממקומו (משלי כז)
שנדד קינך שטרדנוך מכל ההר כצפור
הנודדת, נודו כתיב שהוא נדרש אף בישראל
שירתי שהאומות אומרים להם כן:

הגב