2
יונ
2015
0

בסערה

נורמות מגבילות את השינה

מעוררות לפקוח עין לחוייה.

בסוד, אין הבדל בין טוב לרע

כ"ברוך מרדכי" "וארור המן".

אבל ה' כן יודע את הפער ביניהם!

ואף על פי עדין איני מבין, אני מאמין.

אות האלף מחפשת כס להשלים לכסא

ונעצרת, כי עמלק משתולל בעולם.

בלבי הולכות ושבותכל מיני מחשבות

והן כותבות עקבות במצפוני.

ועל ידי שמחה יכולים

להגיע לשלווה גם בעין הסערה.

ואף על פי עדין איני מבין, אני מאמין.

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"הינדיק" אוריה פציון.
ספר בת עין – פרשת תצוה
ולזה אמרו חז"ל (מגילה ז ע"ב) עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, רצה לומר שלא
יהא חלוק בין שני הבחינות, ר"ל שבחינת ברוך מרדכי יגיע לתוקף האמונה כמו כת
של ארור המן, שהגיעו לאחר המעשה. וכת של ארור המן יגיעו לבחינת אמונה פשוטה
כמו הכת של ברוך מרדכי, שהיו מתחילתם באמונה שלמה בלתי ספק דרוש לפורים
בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הוכרונות דברי הימים וגו' (אסתר
ו א). ואיתא בגמרא (מגילה טו ע"ב) שנת המלך, מלכו של עולם:
ואף על פי עדין לא מבין, אני מאמין: בהחלט רצוי לחקור שאלות אמוניות, אבל לעשות
זה מנקדת יוציאה של אמונה, שאע"פ שאם אני עדין לא מבין, מאנים. יהדות היא עולם פתוח
של שאלות ומחלקות לשם שמים. מאידך, ענוה כנגד גאוה הומניסטיט -אין שום דבר
תלוי השכל שלי. מה שאני מנסה למצוא, כגון טעמי המצוות זה תוספת, סיבות הן
לא הסיבה לשמור אותן אלה פשוט שומרים מצוות בגלל שה' צווה אותן. וזה עניין של
אמונה בלב.
ספר איוב פרק מב
(ג) מִי זֶה מַעְלִים עֵצָה בְּלִי דָעַת לָכֵן הִגַּדְתִּי וְלֹא אָבִין נִפְלָאוֹת מִמֶּנִּי וְלֹא אֵדָע:
רש"י איוב פרק מב פסוק ג
(ג) מי זה מעלים – אשר העלים וכסה עצתו ונפלאותיו של הקב"ה בבלי דעת,
ידעתי כי הכל בידך לעשות וע"כ הגדתי קצת מגבורותיו כאשר היו עם לבבי כאש'
ידעתי. ולא אבין – אבל לא הבנתי כ"כ כאשר הודעתני כי כמה נפלאות נסתרות ונעלמות
ממני אשר אינני יודע:
מלבי"ם על איוב פרק מב פסוק ג –
חלק באור הענין
(ג-ד) מי זה מעלים עצה בלי דעת – כי אמרתי היתכן להעלים עצה, שהיא הנהגת ה' שהכל
בעצת החכמה, איך נעלם ונכסה תעלומותיו שלא נדע ענינה, ונסמוך על האמונה בלבד,
הלא טוב לגלות צפונותיה עד שנדע העצה ע"פ הידיעה, לא ע"פ האמונה לבד, לכן
הגדתי (על שלא אבין – את העצה, ועל שהיא נפלאות ממני ולא אדע – לכן הגדתי)
שמע נא ואנכי אדבר אשאלך והודיעני – לכן הגדתי שאני רוצה שתדבר עמי ואני אשאלך
ואתה תודיעני למען אבין ואדע, כי אחר שהחקירה האנושית והפילוסופים ישאלו
שאלות הרבה על האמונה הזאת, כמו שאלת הידיעה והבחירה, ושאלת מפני מה יש
צדיק ורע לו רשע וטוב לו, וכן יתר השאלות ששאל איוב במשך ווכוחו, והוא לא יבין ולא
ידע מה להשיב על שאלות אלה, ואין ראוי להעלים עצה בלי דעת ולסמוך על האמונה
בלבד, לכן התוכח ויטעון שרוצה שה' יענהו על שאלות אלה, כדי שע"י הווכוח יתבררו
לו דברים אלה ע"פ החקירה וידע מה שישיב להאפיקורס, וגם שגדולה הידיעה וההשגה
מן האמונה בלבד בלא הבנה וידיעה, זאת היה כונתו בכל הווכוח הגם שבאמת לא
נטה לבבו מפנות האמונה והאמין בהשגחת ה' וביושר משפטיו, ולא נתן תפלה לאלהים
בלבבו:
והשווה:
ספר משלי פרק יט
(כא) רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ וַעֲצַת יְדֹוָד הִיא תָקוּם:
ספר בראשית פרק כה
(לד) וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּקָם וַיֵּלַךְ וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרה.
אבן עזרא על בראשית פרק כה פסוק לד
…אולי יודיעונו למה חסר מאור עיניו. ואל ידחונו בקנה של דרש. כי יש לו סוד ואין
לנו לחפש כי עמקו מחשבות השם ואין כח בדעת האדם להבינם וכן אחרי' אמרו הנה
צאן יש לו. כי רבקה אמרה לו לך נא אל הצאן ויתכן שנשאר לו מקנה מעט גם נכון
הוא להיות פי' לך נא אל הצאן אל מקום הצאן שהן נמכרות.
ספר שמות פרק יז
(טז) וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָ-הּ מִלְחָמָה לַידֹוָד בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר:
רש"י ישעיה פרק יב פסוק ב
י-ה ידוד – עד הנה היה שמו חלוק ובמפלתו
של עמלק נעשה שלם וכן הוא אומר כי יד
על כס
י-ה (שמות יז) אין הכסא שלם ואין השם שלם עד שתהא מלחמה לה' בעמלק.
Eye (cyclone)

An image of Hurricane Isabel as seen from the International Space Station
showing a well-defined eye at the .center of the storm English: From his vantage point high
above the earth in the International Space Station, Astronaut Ed Lu captured this broad view of Hurricane Isabel.
This file is in the public domain because it was solely created by NASA. NASA
copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright" unless noted.
An image of Hurricane Isabel as seen from the International Space Station showing a well-defined eye at the
center of the storm. The eye is a region of mostly calm weather at the center of
strong tropical cyclones. The eye of a storm is a roughly circular area, typically
30–65 km (20–40 miles) in diameter. It is surrounded by the eyewall, a ring
of towering thunderstorms where the most severe weather occurs. The cyclone's lowest barometric pressure
"…occurs in the eye"

הגב