3
יונ
2015
0

האין סופי

הנעלם קיים

מול העיניים שנפקחו.

השכל והרגש מתבגרים

עוברים מהמורות ומתחזקים.

כפרח שנשאר בזכרון

מעודכן בכל החושים

כך בעקבות החץ שעף לדף היסטוריה

משאיר שרידיו באבן, ועובר לאין סוף.

השכל והרגש מתבגרים עוברים מהמורות ומתחזקים.

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"אי" זלדה.
פירוש הרמ"ק לספר יצירה פרק
ראשון
(ג) עשר ספירות בלימה עשר ולא תשע עשר ולא אחת עשר, הבן בחכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור מהם והעמד דבר על בורייו
והשב יוצר על מכונו. (נ"א ואית דגרסי ודע וחשוב. ואית דגרסי והשב וחשוב, ואחרים גורסים וחקור ודע וחשוב מהם):
כבר פירשנו גם כן משנה זו בספ"ר בשער עשר ולא תשע בארוכה, ועם כל זה לא נאסוף ידינו לפרשה הנה בס"ד. הנה במשנה זו בא
להציל המעיין מן הטעות שלא יוסיף על עשר ולא יפחות, ואמר עשר ולא תשע, כדי שלא יאמר שהכתר הוא המאציל הראשון
ח"ו, שאינו כן, אלא הם עשר נאצלים והכתר אחד מהם ולמעלה מהם האין סוף.

הגב