2
יונ
2015
0

הליכה כלפי האור

פריחתה של הנשמה לא דבר פשוט היא,

ועוד כותבים המשוררים בשיא

איך ליצור קשר עם האחרים.

קסם שבאמונתם מבטאים .

אם כל זה למעלה מן השכל הרגיל

הרצון, ביגיעה גדולה, זה התרגיל;

כך חברות קושרת לבבות

ועוזרת בהליכה כלפי האורות.

הרצון, ביגיעה גדולה, זה התרגיל;

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"כל הלילה בכיתי" זלדה.
והשווה הפוך:
ספר הברית – חלק א מאמר א
מוסדות שמים – פרק ג
ואח"כ ביום המות ופריחת הנפש פושט הגוף צורתו ושב לדברים והדברים לדברים פושט
צורה ולובש צורה עד שובו אל הד' יסודות, והרוח תשוב אל האלהים, ובעת התחיה
ישרוק ה' לכל חלקי הגוף ההוא מן היסודות ויקבץ נדחיו מכל מקום שהם ויבן לו גופו
ממש כאשר היה ורוחו ונשמתו אליו יאסף ויחי ויקום על רגליו ויחי עוד לנצח, אבל
אם חברם היוצר מתחלה ברגע הראשונה כדבריהם היה הכל קיים תמיד על ענין אחד
לנצח לא יחליפנו ולא ימיר אותו לזולתו, ואנו רואים כי יבלו אף יחלופו יאבדו אף יסופו:

הגב