28
מאי
2015
0

שירת לבי

שירים בלבי

מתנגנים בוהקים.

נגלים מסתר לאור

מעירים בי את גילת נעורי

כולי אמונה פשוטה

כילד העולה מעלה ומטה

בנדנדה, מבלי להבין

את האין סופי הבלתי מושג

רכבת חיי מרחפת על פני נופים

נעצרת כעת ברציף השירה

מלאכים מלווים אותי

בעולם שהלחנתי לעצמי.

בנדנדה, מבלי להבין את האין סופי הבלתי מושג

מקורות
השראה מהרצאה של אמונה אלון:
"נדנדה" חיים נחמן ביאליק
(1873-1934).
ספר דברים פרק יח
(יג) תָּמִים תִּהְיֶה עִם יְדֹוָד אֱלֹקֶיךָ:
רש"י על דברים פרק יח פסוק יג
(יג) תמים תהיה עם ה' אלהיך – התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו:
מדרש תנחומא ויקהל פרק א
ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה בן עזאי אומר מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה אמר רבי מאיר על כל מצוה שאדם עושה מוסרין לו מלאך לשמרו עשה מצוה אחת מוסרין לו מלאך א' עשה מצות הרבה
מוסרין לו מלאכים הרבה לשמרו שנא' (תהלים צא) כי מלאכיו יצוה לך וגו'….
מהרש"א על שבת דף לב/א
מזה נראה מפורש כדעת חכמי האמת שכל מצוה שעושה אדם בורא לו הקב"ה מלאך מליץ ופרקליט טוב וכן בהיפך בעושה מעשה רע בורא לו מלאך רע וקטיגור ומיהו קצת דחוק לפי זה לר"א דאפילו תתקצ"ט
באותו מלאך לחובה היאך אפשר דבמעשה אחד יהיה תתקצ"ט פנים לחובה ואחד לזכות ויש ליישב:

הגב