4
יונ
2015
0

שמים וארץ

שונה כל אדם במציאותו

אחד מתעודד

והשני לוקח בדרך אחרת

מציאות אחת, קצוות רבות.

ואני בשאיפותי הייחודיות

רצוף בחובות מעוגנות קרקע.

אוחז סידור כקישור לכיסא הכבוד

ובעת ובעונה אחת עם שורשי פה.

נראה שאין גן עדן אלא זה

של נטיעת עצים צד לצד בעולמות.

שורשים ארציים וצמרת שמיימית

וגזע האדם קושר שניהם.

שורשים ארציים וצמרת שמיימית וגזע האדם קושר שניהם.

מקורות
השראה משמיעת שיעור בבית אל. רב שלמה אבינר מבית אל אמר המשל
של סידור כמכשיר לה' [במסיבת סידור לילדים וכו'] והחומש נותן לנו התשובות
מה'.
מדרש רבה שמות פרשה מב פסקה ד
(ד) ד"א לך רד ר' יצחק פתח (צפניה א) והצירותי לאדם זה משה והלכו כעורים אלו
ישראל למה כי לה' חטאו שאמרו אלה אלהיך ושופך דמם כעפר שנאמר (שמות לב) עברו
ושובו משער לשער במחנה ולחומם כגללים שנהרגו והיה בשרם מושלך כגללים הללו
א"ר לוי בערביא קורין לבשרא לחמא אמר ר' יצחק בשעה שאמר לו הקב"ה לך רד חשכו
פניו של משה ונעשה כסומא מן הצרות ולא היה יודע מאיזה מקום לירד והיו מלאכי
השרת מבקשים להרגו אמרו הרי השעה להרגו ידע הקב"ה מה המלאכים מבקשים
לעשות לו מה עשה הקב"ה א"ר ברכיה בשם ר' חלבו בשם רב חנן בר יוסף בשם ר' אבא
בר איבו פתח לו הקב"ה פשפש מתחת כסא כבודו ואמר לך רד שנא' (דברים ט) ויאמר
ה' אלי קום רד מהר מזה ר' עזריה בשם ר' יהודה ב"ר סימון בשם ר' יהודה בר' אלעאי
אמר כיון שבא משה לירד באו המלאכים להרגו מה עשה אחז בכסא של הקב"ה ופרש
הקב"ה טליתו עליו שלא יחבלוהו שנאמר (איוב כו) מאחז פני כסא פרשז עליו עננו
מהו פרשז נוטריקון פרש רחום שדי זיו עננו עליו.
ספר חבקוק פרק ג
(ד) וְנֹגַהּ כָּאוֹר תִּהְיֶה קַרְנַיִם מִיָּדוֹ לוֹ וְשָׁם חֶבְיוֹן עֻזֹּה \{עֻזּוֹ\}:
פסיקתא רבתי פרשה י
(ב) מה עשה משה ישב לו בנקרת הצור עד שהקדוש ברוך הוא עובר באו מלאכים
לפגוע במשה מה עשה הקב"ה הגין ידיו עליו ומשם נטל משה קרני ההוד שנאמר וקרנים
[וגו'] (חבק

הגב